Cemiyet Hayatı

Burak Özçivit Serenay Sarıkaya’nın Peşinde!

Yazar  | 

Aşk Sana Benzer filminde sevgilisi Fahriye Evcen ile başrol oynayan Burak Özçivit yapımcılığa soyundu. Sevgilisi Evcen ile artık aynı projede bulunmayacak olan Burak Özçivit şimdilerde Serenay Sarıkaya ile anlaşmaya çalışıyor.
Burak Özçivit, yeni filmi için Serenay Sarıkaya’nın peşine düştü. Fahriye Evcen ile 1,5 yıldan bu yana aşk yaşayan Burak Özçivit, yapımcılığa soyundu. Kendi filmini çekmek için kolları sıvayan Burak Özçivit, sevgilisi Fahriye Evcen ile aynı projelerde yer almayacak. Söylentilere göre Burak Özçivit şimdilerde Serenay Sarıkaya’yı ikna etmeye çalışıyor.

Fahriye Evcen ile 1,5 yıldan bu yana aşk yaşayan Burak Özçivit, yapımcılığa soyundu. Kendi filmini çekmek için kolları sıvayan Burak Özçivit, sevgilisi Fahriye Evcen ile aynı projelerde yer almayacak. Söylentilere göre Burak Özçivit şimdilerde Serenay Sarıkaya’yı ikna etmeye çalışıyor.

Aşk Sana Benzer filminde sevgilisi Fahriye Evcen ile başrol oynayan Burak Özçivit yapımcılığa soyundu. İş ve özel hayatlarında sürekli bir arada olmanın kendilerine zarar getireceğini düşünen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, artık aynı projede yer almayacak. Burak Özçivit şimdilerde Serenay Sarıkaya’nın peşine düştü.

Bir­lik­te rol al­dık­la­rı Ça­lı­ku­şu setindeki iş ar­ka­daş­lık­la­rı­nı özel ha­yat­la­rı­na ta­şı­yan Bu­rak Öz­çi­vit ve Fah­ri­ye Ev­cen, bu bir­lik­te­li­ği si­ne­ma­da da sür­dür­dü.

Ya­pım­cı­lı­ğı­nı Öz­çi­vi­t’­in üst­len­di­ği ‘Aşk Sa­na Ben­ze­r’ isim­li film­de ka­me­ra kar­şı­sı­na ge­çen ikili, son­ra­sın­da da çok sık bir ara­ya gö­rü­nün­ce ra­di­kal bir ka­rar al­dı. Çift, ar­tık ay­nı pro­je­de yer al­ma­ya­cak­la­rı­nı ya­kın çev­re­le­ri­ne söy­le­di. İlk ya­pım­cı­lık de­ne­yi­min­den yü­zü­nün akıy­la çı­kan Öz­çi­vit, yeni fil­m için ha­zır­lık­la­ra baş­la­dı.

Al­dık­la­rı ka­rar ge­re­ği fil­min­de Ev­ce­n’­e rol ver­me­ye­cek olan Öz­çi­vi­t’­in göz­de­si Se­re­nay Sa­rı­ka­ya­… Sa­rı­ka­ya­’ya da­ha ön­ce de tek­lif gö­tü­ren Bu­rak Öz­çi­vit, bu kez po­pü­ler oyun­cu­yu ik­na et­mek­te ka­rar­lı­… Şu sıralar gelen si­ne­ma fil­mi tek­lif­le­ri­ni de­ğer­len­di­re­n Sa­rı­ka­ya­’nın Öz­çi­vi­t’­e ve­re­ce­ği ce­vap me­rak edi­li­yor.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir