Güzellik

Dövme Sildirme Ve Çillere Kesin Çözüm!

Yazar  | 

Dövmelerinden memnun kalmayanlar, kalıcı makyajından hoşlanmayanlar, güneş lekeleri karşısında çözümsüz kalanlar için yeni bir sistem ortaya çıktı. FDA ve CE onaylı ilk kez Amerika’da kullanılmaya başlayan sistem, Avustralya ve Almanya’dan sonra Türkiye’de de uygulamaya girdi.

İnsanların acısız, sorunsuz ve hızlı bir şekilde dövmelerinden kurtulma isteği, tıp teknolojisi üzerine çalışan mühendisleri harekete geçirdi. İlk olarak cilt lekeleri tedavisi için Amerikalı mühendisler tarafından geliştirilen ve dövme silme işleminde de başarılı sonuçlar elde edilen son sistem “Cutera enLIGHTen pikosaniye”, lazer endüstrisi için ilk sayılabilecek birkaç teknolojinin bir araya getirilmesi ile ortaya çıktı.

FDA ve CE onaylı ilk kez Amerika’da kullanılmaya başlayan sistem, Avustralya ve Almanya’nın ardından Kore, Japonya ve Türkiye’de de uygulanmaya başlandı.

Koyu renkli tenlerde de güvenle uygulanıyor

Ko­nu ile il­gi­li açık­la­ma ya­pan Acı­ba­dem Üni­ver­si­te­si Der­ma­to­lo­ji Ana Bi­lim Da­lı Öğ­re­tim Üye­si Doç. Dr. Ya­se­min Sa­ray, ya­pı­lan bir ça­lış­ma­da gö­re­ce­li ola­rak da­ha ko­lay te­da­vi edi­le­bil­dik­le­ri var­sa­yı­lan si­yah renk­li döv­me­ler­de mev­cut la­zer sis­tem­le­ri ile ba­şa­rı ora­nı­nın yüz­de 58, si­yah-kır­mı­zı renk­li döv­me­ler­de yüz­de 51, di­ğer çok renk­li döv­me­ler­de ise yüz­de 12 ola­rak sap­tan­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

Ye­ni ge­liş­ti­ri­len sis­te­min ge­tir­di­ği en büyük ye­ni­lik, iki fark­lı dal­ga bo­yun­da la­zer ışı­ğı­nın hem kı­sa hem uzun ol­mak üze­re iki fark­lı atım sü­re­si ile uy­gu­la­na­bil­me­si. Nd:YAG ve KTP ola­rak ad­lan­dı­rı­lan bu dal­ga boy­la­rı, döv­me­le­rin yüz­de 90’­dan faz­la­sın­da sık­lık­la kul­la­nı­lan si­yah, kır­mı­zı, sa­rı, açık ma­vi ve ma­vi ton­lar­da­ki döv­me­le­ri tek bir la­zer­le te­da­vi ede­bili­yor.

Deneyimli doktorlar tarafından uygulanmalı

Uygulamanın lazer eğitimi almış ve bu konuda deneyimli olan bir doktor tarafından yapılması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Saray, “Önemli olan herhangi bir komplikasyon geliştiğinde süreci ön görmek ve tedavi edebilmektir. 4-6 hafta aralıklarla yapılacak bu işlemde dövme veya lekeye göre uygulama sayısı değişebilir ve çoğunlukla 3-4 seansta belirgin açılma izlenebilir. Çiller ve yaşlılık lekeleri 1-2 uygulamada tam olarak silinebilir” diye konuştu.

Kalıcı makyaj da bu lazerle silinebiliyor

Üs­tün tek­no­lo­ji ile ge­liş­ti­ri­len “Cu­te­ra en­LIGH­Ten pi­ko­sa­ni­ye­”, yü­zey­sel ve de­rin yer­le­şim­li döv­me­le­ri ay­nı et­kin­lik­te te­da­vi ede­bi­li­yor. Ya­kın bir za­man­da sis­te­min Tür­ki­ye­’de kul­la­nıl­ma­ya baş­la­na­ca­ğı­nı belir­ten Doç. Dr. Ya­se­min Sa­ray şu bil­gi­le­ri paylaş­tı:

Döv­me­ler, pro­fes­yo­nel ve ama­tör döv­me­ler, koz­me­tik döv­me­ler (ka­lı­cı mak­yaj), trav­ma­tik ve tıb­bi döv­me­ler ol­mak üze­re 5 fark­lı tip­te ola­bi­lir. Mev­cut la­zer sis­tem­le­ri ile te­da­vi edi­le­bil­me­si en güç olan döv­me tip­le­rin­den bi­ri­si de ka­lı­cı mak­yaj ti­pi döv­me­ler­dir. Ka­lı­cı mak­yaj­da kul­la­nı­lan me­ta­lik bo­ya­lar mev­cut la­zer sis­tem­le­ri uy­gu­lan­dık­tan son­ra si­lin­mek ye­ri­ne da­ha da ko­yu­la­şa­bil­mek­te, si­ya­ha dö­ne­bil­mek­te­dir. Di­ğer tüm döv­me tür­le­ri ile bir­lik­te ka­lı­cı mak­yaj si­lin­me­sin­de de “Cu­te­ra en­LIGH­Ten pi­ko­sa­ni­ye” la­zer ba­şa­rı ile kul­la­nı­la­bi­lir.”

Sağlıklı deri hiç zarar görmüyor

Bu sistemin en önemli özelliklerinden biri de lekeyi tedavi ederken çevredeki sağlıklı deriye hiçbir şekilde zarar vermemesi, yani yan etki olasılığı yok.

Sonradan ortaya çıkan ben, doğum lekeniz varsa

Yön­te­min da­ha ön­ce baş­ka la­zer sis­tem­le­ri uy­gu­lan­mış ve te­da­vi­ye tam ya­nıt alı­na­ma­yan döv­me­le­rin te­da­vi­sin­de ol­duk­ça et­ki­li ol­du­ğu­nu be­lir­ten Doç. Dr. Sa­ray şunları söyledi: “Çil­ler, yaş­lı­lık le­ke­le­ri, ka­dın­lar­da çok sık gö­rü­len gü­neş le­ke­le­ri baş­ta ol­mak üze­re pek çok le­ke­nin te­da­vi­sin­de çok et­ki­li. Do­ğum­sal ve­ya son­ra­dan or­ta­ya çı­kan ben­ler, baş­ta ak­ne ol­mak üze­re ba­zı der­ma­to­lo­jik so­run­lar­dan son­ra ka­lan ko­yu le­ke­ler de bu ye­ni sis­tem­le et­ki­li te­da­vi edi­le­bi­liyo­r.”

Kaynak(Bugün)

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir